Nữ tổng binh – Đoan Trang công chúa

Không rõ tên thật là gì, tục truyền là Đoan Trang công chúa, con gái Hiền quận công Nguyễn Nghi đời Lê.

Công chúa là một trang võ dũng, lại có tài thao lược, được tiếng khen là Nữ Khổng Minh. Bà theo cha ra trận được nhà vua phong chức Nữ tổng binh. Sau lập được nhiều công lao hãn mã, bà được gia phong Đoan Trang công chúa.

error: Content is protected !!