Trần Ngữ Nương

Bà là vợ lẽ ông Trần Quốc Chấn đời nhà Trần, dũng cảm và đa mưu. Theo chồng ra trện cự địch quân Chiêm Thành. Một hôm bà lên ngựa cầm gươm chỉ huy sĩ tốt thay chồng ra trận đánh nhau với quân giặc ròng rã nửa ngày trời, rất là dữ dội. Giất được mấy trăm quân Chiêm, giặc bèn thua chạy.

error: Content is protected !!