Đào hát nổi danh

Tên tuổi của đào hát trong trang này không hề có sự ‘xếp loại’ nào hết, thứ nhứt vì sợ mích lòng, thứ hai vì sự so sánh giữa hai cô đào là không cần thiết và khập khiểng, thứ ba là người sưu tập biết đặng ai thì ghi lại rồi đăng bài viết lên theo thứ tự ngày tháng mà thôi.

    error: Content is protected !!