Danh sách các khóa và họa sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương

Các khoá học của trường Mỹ thuật Đông Dương kéo dài từ năm 1925 đến 1945 có tổng cộng 17 khoá gồm:

Khóa I (1925 – 1930) tuyển đào tạo ngành hội họa chỉ có 8 người, trong đó có họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Công Văn Chung, Lê Văn Đệ, Georges Khánh và Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh – chưa tốt nghiệp, sau lại học tiếp). Ngành Kiến trúc có 02 người.

Tiếp đến Khóa II (1926 – 1931) có những họa sĩ nổi tiếng như Tô Ngọc Vân, Hồ Văn lái…, kiến trúc có Vũ Cao Đàm.

Các khóa học tiếp, Khóa IV (1928 – 1933) có Họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân… (Nguyễn Gia Trì đã tốt nghiệp, nhưng sau đó lại đi học tiếp Khóa IV);

Khóa V (1929 -1934) Nguyễn Đỗ Cung, Phạm Hậu;

Khóa VII (1931 -1936) có Trần Văn Cẩn;

Khóa VIII (1932 – 1937) có Lương Xuân Nhị;

Khóa IX (1933 – 1938) có Nguyễn Đức Nùng, Trịnh Hữu Ngọc, Nguyễn Dung, Hoàng Lập Ngôn;

Khóa XI (1936 – 1941) có Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Văn Tỵ;

Khóa XII (1937 – 1942) có Nguyễn Văn Bình;

Khóa XIII (1939 -1944) có Nguyễn Sỹ Ngọc, Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Trọng Hợp, Huỳnh Văn Thuận;

Khóa XIV (1940 – 1945) có Nguyễn Sáng;

Khóa XV (1941 -1954) có Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Tạ Thúc Bình, Huỳnh Văn Gấm;

Khóa XVI (1942 – 1945) có Quang Phòng, Phan Thông, Đinh Minh, Trần Phúc Duyên;

Khóa XVII (1943 – 1945) có Mai văn Hiến, Mai Văn Nam, Lê Thanh Đức;

Khóa XVIII (1944 – 1945) là khóa học cuối cùng có các họa sỹ Phan Kế An, Dương Bích Liên, Nguyễn Văn Thiện, Kim Đồng, Nguyễn Như Huân.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!