Năm 1658

Các sự kiện

Cao Miên xâm phạm biên cảnh. Chúa Nguyễn sai Vũ Mậu Tuất Yến Hầu (Nguyễn Phước Yến)  đem 3.000 quân đi tuến đến Mô Xoài (Bà Rịa).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!