Năm 1700

Các sự kiện

Đốc Đồng nội thuộc của Nguyễn Hữu Cảnh là Lão Cầm đắp lũy Lão Cầm có 2 đoạn: Tây Hoa và Hoa Phong để chống quân Cao Miên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!