Năm 1741

Các sự kiện

Đàng Trong có 28 kho thuế: Thuận Hóa có 7 kho, Quảng Nam trở vào có 12 kho, Gia Định có 9 kho.

Trước nạn quan lại thu thuế tham nhũng nghiêm trọng, chúa Nguyễn lệnh các địa phương hàng năm phải làm sổ sách trưng thu và cử người đi kiểm tra. Tuy vậy, tệ nạn ấy vẫn phát triển.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!