Năm 1744

Các sự kiện

Chúa Nguyễn Phước Khoát đúc ấn quốc vương, lên ngôi vua ở phủ chính Phú Xuân. Trong văn thư vẫn dùng niên hiệu vua Lê, nhưng với các nước thần phục thì xưng là Thiên Vương.

Phước Khoát cải cách y phục, phong tục của dân, quy định lại triều phục văn võ; thay đổi lại tổ chức hành chính: chia Đàng Trong làm 12 dinh và một trấn (Hà Tiên). Phú Xuân gọi là Chính dinh.

Thiền sư Phật Ý – Linh Nhạc theo di dân đến thôn Tân Lộc (nay thuộc Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) lập chùa Từ Ân và một đồng đạo khác lập chùa Khải Tường.

Lý Thoại Long, người Minh Hương, quyên góp xây dựng chùa Giác Lâm trang nghiêm, cửa thiền u tịch ở gò Cẩm Sơn (còn gọi Cẩm Điện hay Sơn Can) nay thuộc Tân Bình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!