Năm 1769

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Chúa Nguyễn mới lên ngôi lệnh cho các địa phương làm bảng tính các thứ thuế khóa, lập thành sổ tâu lên.

Hằng năm, số thu nhập thuế khóa ở Thuận Hóa là 3.533.356 thăng thóc; 63.655 thăng gạo và 153.600 quan tiền; từ Quảng Nam đến Gia Định là 6.048.626 thăng thóc, 782.000 thăng gạo và 241.900 quan tiền.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!