Năm 1768

Các sự kiện

Đàng Trong mở khoa thi Hương đầu tiên. Nạn đúc tiền kẽm ở Ba Xắc hoành hành và giá lúa ở Gia Định cao vọt. Lần đầu tiên “nhà nào ở Gia Định cũng trữ lúa”.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!