Năm 1774

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, Trấn thủ Long Hồ Tống Phước Hiệp, cai bạ Nguyễn Khoa Thuyên chỉ huy quân Nguyễn đánh lui quân Tây Sơn, chiếm lại Bình Thuận, Diên Khánh (Phú Khánh), Bình Khang (Phú Khánh). Phạm vi hoạt động của quân Tây Sơn đã mở rộng gần một nửa đất Đàng Trong, cắt khu vực chiếm đóng của quân Nguyễn làm hai đầu.

Tháng Chạp âm lịch, quân Trịnh chiếm thành Phú Xuân. Chúa Nguyễn Phước Thuần mang gia quyến chạy vào Quảng Nam.

Bá Đa Lộc soạn thảo xong và cho khắc in tại Quảng Đông quyển Giáo lý bằng tiếng Đàng Trong.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!