Năm 1777

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đem quân thủy bộ đánh Gia Định. Lý Tài chống không nổi bỏ chạy đến Ba Giồng bị quân Đông Sơn giết chết. Nguyễn Huệ đến Vĩnh Long, Phước Dương chạy về Ba Vắc bị bắt và bị giết.

Tháng 9 âm lịch, Nguyễn Huệ chiếm Long Xuyên (An Giang) và bắt giết Phước Thuần.

Sau chiến thắng, Nguyễn Huệ giao cho Tổng đốc Châu trấn thủ Gia Định rồi đem quân về Qui Nhơn.

Nguyễn Ánh theo Thái Thượng vương chạy xuống Long Xuyên, rồi lánh ra đảo Thổ Châu. Khi hay tin Nguyễn Huệ về Qui Nhơn, Nguyễn Ánh về Long Xuyên, cử binh tiến qua Sa Đéc lên Ba Giồng hiệp cùng Đỗ Thành Nhơn tụ tập thêm binh lính.

Tháng 11, quân Nguyễn đánh úp dinh Long Hồ; tháng 12 chiếm lại Sài Gòn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!