Năm 1794

Các sự kiện

Nguyễn Ánh sai Lễ bộ Nguyễn Hồng Đô trùng tu Văn miếu (Biên Hòa) và qui định qui chế cúng tế hàng năm.

Tháng 3 âm lịch, Nguyễn Văn Hưng đem 4 vạn bộ binh Tây Sơn đánh Phú Yên. Nguyễn Văn Nhân thay Nguyễn Văn Thành (thua chạy về Diên Khánh).

Tháng 4 âm lịch, Trần Quang Diệu đem thủy binh vào Nha Trang, phối hợp với bộ binh của Hưng ở Bình Khang vây thành Diên Khánh. Nguyễn Ánh dẫn thủy binh đến cứu viện thì thủy quân Tây Sơn đã rút về Qui Nhơn, bộ binh rút về Phú Yên.

Tháng 5 âm lịch, Nguyễn Ánh huy động tất cả quân thủy bộ đuổi theo đánh phá Xuân Đài (Phú Khánh), rồi tiến lên cửa biển Thi Nại đánh Qui Nhơn.

Tháng 8 âm lịch, Nguyễn Ánh rút quân về Gia Định, để Võ Tánh giữ Diên Khánh.

Tháng 10 âm lịch, Trần Quang Diệu và Lê Trung đem quân thủy bộ đánh Phú Yên.

Tháng 11 nhuận âm lịch, quân Tây Sơn đánh Bình Khang, Trần Quang Diệu đánh Diên Khánh. Lê Trung đánh vào Chu Lai để chặn đường tiếp viện của Bình Thuận.

Tháng Chạp âm lịch, Trần Quang Diệu quyết định hạ thành Diên Khánh.

Hòa thượng Phước An lập chùa Hưng Long ở thôn An Diễm (1803, Hà Chánh Niệm trùng tu).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!