Năm 1793

Các sự kiện

Tháng 5 âm lịch, sau khi đánh phá các đồn lẻ, quân Nguyễn đánh chiếm phủ Diên Khánh, Bình Khang. Chỉ huy của Tây Sơn là Trí (không rõ họ) chạy về Qui Nhơn, các tướng khác ra hàng.

Tôn Thất Hội dẫn bộ binh đánh chiếm Phan Rí và phủ Bình Thuận. Quân Nguyễn chiếm được Phú Yên. Thủy binh Nguyễn đánh cửa biển Thi Nại. Thái tử Bảo (con Nguyễn Nhạc) thua, phải rút về Qui Nhơn.

Tháng 8 âm lịch, quân Nguyễn vây thành Qui Nhơn hơn một tháng, Nguyễn Nhạc phải xin cứu viện ở Phú Xuân. Phạm Công Hưng, Nguyễn Văn Huấn, Lê Trung, Ngô Văn Sở đem 17 vạn quân bộ, 80 thớt voi cùng hơn 30 binh thuyền của Đại Thống lĩnh Đặng Văn Chuân vào cứu Qui Nhơn.

Tháng 9 âm lịch, lại thêm một đạo viện binh Tây Sơn theo đường núi Sa Lung (Nghĩa Bình) tiến vào thanh thế rất mạnh.

Nguyễn Ánh thấy viện binh Tây Sơn mạnh, lại đang mùa mưa nên rút quân về Gia Định, để Nguyễn Văn Nhân giữ Phú Yên. Nguyễn Văn Thành giữ Diên Khánh. Nguyễn Huỳnh Đức giữ Bình Thuận.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!