Năm 1881

Các sự kiện

Khởi công làm đường xe lửa Saigon – My Tho dài 71km. Hoàn thành tuyến đường và các ga cuối năm 1882. Chính thức khai thác ngày 20/07/1885.

Ngày 4/05, ban hành sắc lệnh tách chức năng tư pháp của các viên quan hành chánh Nam kỳ để giao cho các quan tòa chuyên nghiệp.

Ngày 25/05, Pháp ra sắc luật qui định quốc tịch của người Việt Nam ở Nam kỳ. Tất cả người VN sinh sống ở Nam kỳ đều mang quốc tịch Pháp nhưng phải chịu chi phối bởi luật pháp Việt Nam. Nếu muốn hưởng “quyền công dân Pháp” thì phải làm đơn xin và phải trên 21 tuổi.

Ngày 22/09, ban hành sắc luật về “Luật tự do báo chí” ở Pháp (29/07/1881) và ở Nam kỳ chỉ áp dụng cho các báo chí xuất bản bằng tiếng Pháp.

Thành lập Công ty Đường sông Nam kỳ (Messageties Fluviales de Cochinchine).

Khởi công xây dựng Pháp đình (Tòa án). Pháp đình được khánh thành năm 1885.

Ngày 27/12, khánh thành đường xe điện Sài Gòn – Chợ Lớn dài 5km, rộng 1m. Đây là tuyến đường xe điện đầu tiên ở Nam kỳ. Chính thức khai thác vào ngày 1/07/1882.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!