Năm 1880

Các sự kiện

Ngày 8/02, Pháp ký sắc lệnh thành lập “Hội đồng thuộc địa Nam kỳ” (Conseil Colonial). Hội đồng này có chức năng tư vấn về mọi vấn đề, nhưng tuyệt đối không được đề cập đến vấn đề chính trị.

Ngày 16/03, Thống đốc Nam kỳ ra nghị định đánh thuế ruộng và thuế thân ở Nam kỳ.

Thành lập trường Taberd (nay là Trường Trung học Sư phạm).

Lập hạt thứ 20 (chưa có tên, sau gọi là hạt Sài Gòn), bao gồm thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn và hai tổng mới lập là Bình Chánh Thượng và Dương Minh (nay là vùng đất thuộc quận 1, 3, 4, 5, 10, 11).

Ngày 13/12, Thống đốc Nam kỳ ra nghị định thành lập “Khu Sài Gòn – Chợ Lớn” (Région de Saigon – Cholon) và đặt dưới quyền của Giám đốc Nha Nội chính. Khu này gồm thành phố Sài Gòn, thành phố CHợ Lớn và vùng phụ cận của 2 thành phố này.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!