Năm 1915

Các sự kiện năm 1915 – Ất Mão

Ngày 23/05, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định lập Ban chỉ đạo các công việc chính trị và bản xứ (Direction des Affaires Politiques et Indigènes) trực thuộc Phủ Toàn quyền có 3 phòng:

  • 1 – Đối ngoại
  • 2 – Đối nội
  • 3 – An ninh chung (mật tham

Ngày 30/06, Pháp ra sắc lệnh tổ chức và sử dụng lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Đông Dương.

Ngày 8/07, Thống đốc Nam kỳ ra nghị định thành lập Ban theo dõi công việc chính trị và bản xứ để:

  • Theo dõi thái độ chính trị người bản xứ,
  • Theo dõi các nội dung ấn phẩm, dịch các tài liệu chữ quốc ngữ và chữ Hán,
  • Theo dõi các hội của người Việt,
  • Theo dõi công việc xuất nhập cảnh, xét đơn xin nhập quốc tịch,..

Viết một bình luận

error: Content is protected !!