Năm 1940

Các sự kiện năm 1940 – Canh Thìn

Ngày 19/06, Phát xít Nhật buộc chính quyền Pháp ở Đông Dương đóng cửa biên giới Việt – Trung.

Ngày 22/06, Pháp đầu hàng phát xít Đức.

Ngày 10/07, Thực dân Pháp đàn áp các phái Cao Đài thân Nhật. Thống đốc Nam kỳ ra lệnh đóng cửa 50 thánh thất phái Cao Đài Triều Phát, tập trung chủ yếu ở Bạc Liêu, Rạch Giá.

Ngày 5/08, Công ty Hàng không Nhật Bản thiết lập đường bay Nhật Bản – Đông Dương: Tokyo – Hà Nội – Đà Nẵng – Sài Gòn – Băng Cốc.

Ngày 21/08, Toàn quyền Đông Dương ban hành đạo luật ngày 13/03/1940 của Tổng thống Pháp về việc cấm các hội kín hoạt động.

Ngày 22/09, Thực dân Pháp ở Đông Dương đầu hàng Phát xít Nhật. Quân Nhật kéo vào chiếm đóng Đông Dương.

Ngày 23/11, cuộc khởi nghĩa do Xứ ủy Nam kỳ phát động nổ ra ở 13 tỉnh trong 21 tỉnh Nam kỳ. Sau một tuần cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu.

Giáo hội Tăng già nguyên thủy chính thức thành lập.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!