Ban ca vũ cổ nhạc Việt Nam

Ban ca vũ cổ nhạc Việt Nam (trước kia là Ban ca vũ trong Nội phủ Huế), dưới sự bảo trợ của Nha vô tuyến truyền thanh và của Nha Quốc gia Du lịch.

Ngày 12-4-1958, có tổ chức diễn tại rạp Thống Nhứt lấy tiền trợ giúp trẻ sơ sanh các vùng Dinh Điền. Diễn cả thảy là mười hai lớp, gồm nhạc thiều, múa kiếm, mười bài Phẩm tiết, Mã vũ khúc, Múa quạt, Ngũ đối, Phụng vũ khúc, vũ Tam Quốc, Tây Du, Nam hùng nam trĩ, Chiến tẫu, Múa bông cũng gọi là “lục cúng” toàn là những bài bản lạ tai điệu múa lạ mắt, dân miền Nam củi lục làm ăn xưa nay chưa từng thấy bao giờ, vì là nghi tiết của triều đình Huế.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!