Cô Bắc

Có thể nói Cô Bắc là người hăng hái nhất trong cuộc cách mạng Yên Bái. Lãnh sứ mạng tuyên truyền, Cô đã giác ngộ được một số đông anh em nhà binh, và theo một vài đồng chí của cô lúc ấy thuật lại thì khi giết hai nữ đồng chí phản đảng là hai chị em ruột cô Nhu và cô Uyển ở ngõ Nghè Hải Phòng đêm 31-05-1929 chính Cô Bắc đã đề bản án của tòa án cách mạng, khép hai tên nữ Việt gian vào tội tử hình.

Về sau bị bắt cùng với các nữ đồng chí, chúng đưa ra xử một lượt với nhà cách mạng Nguyễn Thái Học. Trước mặt tên Chủ tịch Hội đồng đề hình ở Yên Bái, khi chúng hỏi sao cô lại theo bọn khởi nghĩa, thì cô chỉ thét lên:

 – Chúng mày hãy về nước Pháp mà kéo đổ tượng Gian-Đặc (Jeanne d’Arc) đi thôi!

Và từ đấy Cô Bắc đã hùng dũng đi vào xanh sử.

error: Content is protected !!