Nguyễn Thị Kim

Bà là Hoàng phi, vợ vua Lê Chiêu Thống.

Bà người làng Tùy Hà, huyện Lang Tài, trấn Kinh Bắc (Bắc phần).

Khi vua Lê sang Tàu lánh nạn, bà theo không kịp, phải ẩn núp ở đất Kinh Bắc.

Mải hơn 13 năm sau, hay tin chồng, mẹ chồng và con đều mệnh vong ở Trung Hoa và bọn di thần sắp đem linh cữu về nước, bà lên tận quan ải để đón rước. Từ đó cho đến khi về Thăng Long, bà nhịn ăn, cả ngày gục bên linh cữu cố quân gào khóc rất thảm thiết.

Ngày 12 tháng Chạp năm Nhâm Tuất (1802), làm lễ tế vua Lê xong bà bảo người xung quanh rằng: “Ta nhẫn nhục

error: Content is protected !!