Nhơn công ta

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn , ngày 03 Janvier 1918


Luật Hộ khoản thứ 1101 nói rằng: Tờ giao kèo là một điều giao ước người nầy với người kia hoặc cho cái ci, làm cái gì, hay là không làm điều gì.

Nay Hội đồng lo lập điều lệ nhơn công đang xem xét tờ giao kèo như thế đặng định cách thức.

Thiên hạ sẽ hiểu rằng trong việc như vậy cần phải phân minh, vì khoản thứ 1134 Luật Hộ dạy rằng: Hễ lời giao ước đặt để rúng theo luật thì sẽ trở nên luật cho người đúng tờ.

Ông quan lập Chương trình Điều lệ nhơn công mà chúng tôi đã nói đó, đã nương theo chánh lý mà buộc rằng: Cái tờ tá nhơn công thì chủ mướn, hoặc là người thay mặt cho chủ mướn đủ phép, phải làm trước mặt quan Chủ tỉnh, hoặc là trước mặt quan Xã-tây, hoặc trước mặt quan Tham biện kim chức Xã-tây hay là quan phó, hoặc là trước mặt các quan đủ quyền đặng buộc hai đáng phải lập tờ y theo Điều lệ.

Y theo khoản chứ 9 trong Chương trình Điều lệ ấy, thì tờ tá nhơn công phải hài tên, họ hai đàng, chỗ và ngày tháng lập tờ, tuổi, chỗ sanh đẻ và tôn tích kẻ ở thuê, hài rõ mướn nó làm việc chi, làm tại đâu, mướn bao lâu, định số ngày nghỉ, mỗi ngày làm mấy giờ, và chủ mướn phải ra tiền bạc hay là các việc khác nhứt là cách định và phạt đồng tiền công, chủ mướn phải sắm chỗ ăn ngủ, thuốc men cho kẻ ở thuê và vợ con nó, hoặc là có việc cần phải cho nó mượn tiền trước, định cách từ số tiền ấy, chịu tiền tàu cho nó về quê quán (ấy là nói về các kẻ ở bổn quốc đến đây ở thuê cùng trong nhà phải đề một câu như vầy, tờ nầy đã có đọc cho kẻ ở thuê nghe và nó ấn nhận dấu ngón tay thủ ký ưng chịu.

Các việc như vậy thì phải rào, mà chắc sao chủ mướn có ích lợi mà thấy cái tờ giao ước lập một cách trọng thể như vậy, bởi vì hậu nhựt nếu có việc kiện thưa tới tòa thì chủ mướn có chỗ đổ rằng tờ ấy lập trước mặt quan; như rứa thì các việc trành tròn xưa nay hay sanh ra giữa tòa Sơ tụng sẽ tuyệt, vì xưa nay quan Tòa Sơ tụng hay cho chủ mướn quấy rằng có lẽ ép uổng người ở thuê, rằng tuy nó đã ưng chịu các điều giao ước trong tờ, mà kỳ thiệt nó không hiểu cho rõ các việc trọng hoài).

Quả chắc khi trước cũng có điều quá quắc chớ chẳng không, chủ mướn làm tờ giao kèo với kẻ ở thuê buộc nhiều điều quá hớp, kẻ ở mướn cũng có bị thiệt hại, chớ chẳng không. Bởi ấy chúng tôi có ý tránh dùm cho các chủ mướn hậu lai khỏi bị cái điều phản trách như vậy, nên chúng tôi mới hở môi đặng trong cậy Hội đồng lo lập Điều lệ nhơn công sẽ nhớ khoản này trong khi nhứt định.

(Còn nữa)

 

Viết một bình luận

error: Content is protected !!