Năm 1686

Các sự kiện

Công ty Đông Ấn Pháp sai thương nhân Verret tới Đàng Trong tìm nơi lập thương quán. Y thấy Côn Lôn (tức Côn Đảo ngày nay) thuận tiện bèn viết thư đề nghị vua Pháp chiếm lấy Côn Lôn. Theo y, chiếm được nơi này thì có lợi như chiếm được cả hai eo biển Sonde và Malacca.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!