Năm 1688

Các sự kiện

Hoàng Tấn tạo phản, đem quân giết Dương Ngạn Địch, rồi kéo quân đóng ở Rạch Nan (Định Tường) cướp phá.

Chúa Nguyễn sai Thái Đức dinh Phó tướng Vạn Long hầu (Mai Vạn Long) làm Thống suất. Thắng Long hầu và Tấn Lễ hầu làm Tả Hữu Vệ trận. Vị Xuyên hầu làm Tham mưu đến đánh. Quân Nguyễn lập mưu bắt Hoàng Tấn và phá cả đồn trại của Tấn; rồi thừa thế tấn công Nặc Thu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!