Năm 1695

Các sự kiện

Hòa thượng Thạch Liêm (Thích Đại San) cùng một số tăng sĩ đến Phú Xuân mở giới đàn.

Chúa Nguyễn Phước Chu thọ giới Bồ tát hiệu là Thiên Tùng đạo nhân.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!