Năm 1698

Các sự kiện

Chúa Nguyễn sai Thống suất Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược: lấy đất Nông Nại làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên; lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn.

Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ, Cai bộ và Ký lục để quản trị. Nha thuộc có hai Ty Xá – Lại để làm việc; quân lính có cơ đội thuyền thủy bộ tinh binh và thuộc binh để hộ vệ.

Đất đai mở rộng ngàn dặm, dân số hơn 40.000 hộ; chiêu mộ những lưu dân từ Bố Chánh châu trở vào Nam đến lập nghiệp khắp nơi: đặt ra phường, ấp, xã, thôn, chia cắt địa phận. Mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh, điền, lập bộ tịch đinh, điền. Từ đó, con cháu người Hoa ở Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!