Năm 1705

Các sự kiện

Tướng Nguyễn Cửu Vân đóng quân phòng giữ Phiên Trấn (gồm Sài Gòn, Long An và Tây Ninh ngày nay) huy động dân chúng khai khẩn xứ Vũng Gù (Tân An) và đắp lũy đất để bảo vệ sau khi đánh Chân Lạp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!