Năm 1753

Các sự kiện

Chúa Nguyễn hạ lệnh cho cai đội Thiện Chánh hầu làm Thống suất, Ký lục Nghi Biểu hầu Nguyễn Cư Trinh làm Tham mưu Điều khiển tướng sĩ 5 dinh Bình Khương, Bình Thuận, Trấn Biên, Trấn Phiên và Long Hồ đem đi kinh lược Cao Miên, đồn trú ở xứ Bến Nghé, kết tập dinh trại gọi là Đồn Dinh, huấn luyện quân ngũ, trù tính lương thực, lập kế khai thác đất đai. Chợ Điều Khiển được hình thành ở đây.

Thời ấy Nguyễn Cư Trinh đặt luật “bát cạy” cho giao thông đường sông và lệnh cho đăng ký ghe thuyền lớn nhỏ, làm sổ bộ tịch ghe thuyền để lưu chiếu mà truy nã bọn cướp trên ghe thuyền (thường gọi là bối).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!