Năm 1755

Các sự kiện

Thiện Chánh hầu lệnh cho quân Côn Man (người Chăm), ở Ca Khâm (Cao Miên) về đồn trú ở Bình Thanh (Gò Vấp).

Hòa thượng Đạt Bổn, người Qui Nhơn lập chùa Phổ Quang Thiên Trường tự ở phía Tây Nam trấn 4 dặm. Chùa có Phật điện ở giữa, trước sau có Đông Tây đường, sơn môn, phương trượng, kính thất, hương viện và phạn đường chạm trổ, tô sơn tốt đẹp, rộng cao. Vua ban cho tấm biển đề sắc tứ “Kim Chương Tự”.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!