Năm 1781

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, Nguyễn Ánh giết Đỗ Thanh Nhơn, quân Đông Sơn bất bình chống lại.

Tháng 5 âm lịch, Nguyễn Ánh đem hết quân thủy bộ ở Gia Định, Bình Thuận, Nha Trang gồm 3 vạn quân, 80 chiến thuyền biển, 3 chiến thuyền lớn và 2 tàu kiểu châu Âu tiến ra đánh quân Tây Sơn ở Nha Trang. Nhưng voi chiến Tây Sơn đánh bộ binh Nguyễn Ánh đại bại, phải rút chạy.

Thủy binh Nguyễn Ánh ở Gia Định không dám tiến ra nữa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!