Năm 1782

Các sự kiện

Vua Xiêm sai tướng Chất Tri đem quân thôn tính Cao Miên. Nặc Ấn cầu cứu, Nguyễn Ánh sai Nguyễn Hữu Thoại và Hồ Văn Lân sang cứu. Vì bị vua Xiêm gán tội làm phản, Chất Tri không động binh mà thề kết nghĩa với Nguyễn Hữu Thoại; rồi kéo quân về nước giết vua Xiêm (Trịnh Quốc Anh) rồi lên ngôi, xưng là Rama I.

Tháng 3 âm lịch, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ dẫn mấy trăm chiến thuyền vào cửa biển Cần Giờ (Gia Định) đánh tan thủy binh của Tống Phước Thiêm, thu lại thành Gia Định. Quân Nguyễn thua rút về Ba Giồng (Tiền Giang).

Tháng 5 âm lịch, nghe tin hộ giá Phạm Ngạn bị Tôn Thất Dụ và Trần Công Chương mang quân Hòa Nghĩa (tức quân Hoa kiều của Nguyễn Ánh) giết ở cầu Tham Lương, Nguyễn Nhạc vô cùng tức giận, mở cuộc tấn công vào Vườn Trầu, giết nhiều lính Hòa Ngĩa và thương nhân Hoa kiều.

Nguyễn Ánh phải chạy trốn ra đảo Phú Quốc.

Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ trở về Qui Nhơn, giao cho Hộ bộ Bá và Đỗ Nhân Trập cùng 3.000 quân coi giữ Gia Định.

Tháng 8 âm lịch, Tướng Nguyễn là Châu Văn Tiếp từ Phú Yên kéo quân vào tiến đánh Gia Định. Hộ bộ Bá và Đỗ Nhân Trập thua chạy về Qui Nhơn.

Nguyễn Ánh lại quay về Gia Định: cho đắp đồn Thảo Câu, đồn Giác Ngư (Cá Trê) giao cho Dương Công Trừng và Tôn Thất Mân giữ, lại sai Giám quan Tôn lo việc hóa công.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!