Năm 1785

Các sự kiện

Trong mấy trận đầu, quân Tây Sơn rút lui để nhử giặc vào trận địa mai phục sẵn. Quân Xiêm vào Rạch Gầm và Xoài Mút (phía tây Mỹ Tho), bị phục binh Tây Sơn ở các mặt cùng đổ ập ra, đánh cho đại bại, chỉ còn vài nghìn tên sống sót chạy trốn về nước theo đường núi.

Sau chiến thắng, Nguyễn Huệ lại về Qui Nhơn, để Đô úy Đặng Văn Trấn giữ Gia Định. Đặng Văn Trấn lập dinh trại, dựng phố chợ và dời dân buôn Sài Gòn về vùng Cầu Sơn (Bình Thạnh).

Tháng 3 âm lịch, sau khi thoát khỏi vòng vây của Tây Sơn ở đảo Thổ Châu (Kiên Giang), Nguyễn Ánh cùng 200 quân, 5 chiếc thuyền chạy sang Xiêm.

Tháng 5 âm lịch, Nguyễn Ánh cho đám quân tướng còn lại chăm việc đồn điền để lấy lương và sai người lén về Gia Định mộ quân mưu việc khôi phục.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!