Năm 1786

Các sự kiện

Tháng 5 âm lịch, Nguyễn Huệ làm Tiết chế quân thủy bộ, cùng với Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Lữ đem quân tiến đánh Phú Xuân.

Đánh xong Phú Xuân, Nguyễn Huệ đem quân ra Đàng Ngoài tiến ra Thăng Long.

Tháng 8 âm lịch, Nguyễn Nhạc ra Bắc bàn với Nguyễn Huệ rút quân về Nam. Nguyễn Nhạc cắt đất từ đèo Hải Vân trở ra Nghệ An phong cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình vương; cắt đất Gia Định phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định vương, còn Nhạc tự xưng Trung ương Hoàng đế đóng đô ở Qui Nhơn.

Nội bộ anh em Nhạc và Huệ bắt đầu có sự mâu thuẫn và dẫn đến xung đột vũ trang.

Nhạc gọi Đặng Văn Trấn từ Gia Định về Qui Nhơn cứu viện, nhưng Trấn đi đến Tiêu Châu (Phú Khánh) thì bị Huệ chặn đánh.

Tháng 10 âm lịch, sau cuộc xung đột kéo dài 3 tháng, hai anh em Tây Sơn giảng hòa, phân chia lại đất Quảng Nam, lấy Bàn Tân làm mốc giới: từ Quảng Ngãi trở vào Nam thuộc về Nhạc; từ Thăng Hoa, Điện Bàn trở ra Bắc thuộc về Huệ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!