Năm 1787

Các sự kiện

Sứ giả Bồ Đào Nha đến Xiêm gặp Nguyễn Ánh báo tin Bồ Đào Nha đã chuẩn bị 56 chiến thuyền và quân để đáp lời cầu viện của Nguyễn Ánh. Sợ vua Xiêm phật ý, Nguyễn Ánh phải mật dụ sứ giả về nước.

Tháng 7 âm lịch, Nguyễn Ánh bí mật từ Xiêm đem tàn quân trở về vùng ven biển Gia Định. Người Thanh là Hà Hỷ Văn (đồ đảng Bạch Liên Giáo ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, tự xưng là Thiên Địa Hội) đem binh thuyền từ Côn Lôn đến qui thuận Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh về Long Xuyên, tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Trương đem 15 chiến thuyền và 300 người đầu hàng.

Tháng 6 âm lịch, Nguyễn Ánh đến cửa biển Cần Giờ, đồ đảng các nơi nổi lên hưởng ứng. Nguyễn Lữ sợ hãi bỏ Gia Định, kéo quân về Qui Nhơn rồi ốm chết. Thái bảo Phạm Văn Tham vẫn giữ vững Sài Gòn trước những trận tiến công của quân Nguyễn Ánh.

Tháng 10 âm lịch, nghe tin Chưởng cơ Trí của Tây Sơn bị thua trên sông Mỹ Lung (Mỹ Lồng, Bến Tre), Phạm Văn Tham đem toàn bộ quân đến, không hạ được thành Tham đem quân về giữ Sài Gòn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!