Năm 1788

Các sự kiện

Tháng 4 âm lịch, Võ Tánh đem quân về phò giúp Nguyễn Ánh làm cho lực lượng Nguyễn Ánh mạnh hẳn lên.

Tháng 7 âm lịch, Nguyễn Ánh đem quân về đóng ở Ba Giồng, rồi hạ được đồn Ngũ Kiều của Tây Sơn và chiếm được Trấn Biên.

Tháng 8 âm lịch, Nguyễn Ánh chiếm được Sài Gòn. Khoảng 15 sĩ quan và 40 lính Tây đến Sài Gòn làm lính đánh thuê cho Nguyễn Ánh. Họ đã chuyển giao kỹ thuật quân sự phương Tây cho Nguyễn Ánh.

Nguyễn Ánh cho mở rộng nền cũ kho Giản Thảo làm kho chung cho 4 trấn: Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh và Định Tường để thâu trữ thuế khóa, chi cấp bổng thưởng. (Đến năm 1805 làm 6 dãy kho ngói, lập đền Tư Thương để tế cáo việc trưng thâu thanh khoản).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!