Năm 1792

Các sự kiện

Vua Quang Trung băng hà ở Phú Xuân, thái tử Nguyễn Quang Toản mới 10 tuổi lên ngôi lấy hiệu là Cảnh Thịnh.

Trần Văn Học (Nguyễn Văn Học) vẽ xong họa đồ thành Mỹ Tho.

Võ Trường Toản qua đời tại Gia Định. Nguyễn Vương ban thụy hiệu là “Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh”.

Nguyễn Ánh cùng Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Thành dẫn 128 chiến thuyền tấn công đốt thủy trại Thi Nại (Qui Nhơn), thu một số chiến thuyền, vũ khí, lương thực rồi rút quân về Gia Định.

Bá Đa Lộc cho dời chủng viện về Tân Triều (Biên Hòa), có 50 học sinh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!