Năm 1797

Các sự kiện

Tháng 4 âm lịch, Nguyễn Ánh cùng Đông cung Cảnh, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Huỳnh Đức đánh Qui Nhơn lần thứ 2. Nguyễn Văn Trương đánh lui đô đốc Tây Sơn là Thiêm (không rõ họ) ở Tiên Châu (Phú Khánh), đô đốc Tính ở Đam Thủy (Nghĩa Bình). Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành đem bộ binh đánh Tây Sơn ở Hội An, đo đốc Hiếu phải lui về La Thai.

Tháng 5 âm lịch, thấy thành Qui Nhơn đông quân, phòng bị kiên cố, Nguyễn Ánh thống suất hơn 100 chiến thuyền ra cửa biển Đà Nẵng đánh Quảng Nam.

Tháng 6 âm lịch, Tây Sơn thua trong các trận: La Qua, Trạm Dã, Thạch Đậu, Hội An, La Thai.

Tháng 8 âm lịch, Nguyễn Ánh rút về Gia Định để Nguyễn Văn Thành và Đặng Trân Thường giữ Diên Khánh.

Tháng 9 âm lịch, Nguyễn Ánh cho thuyền buôn Xiêm chỉ được mang sắt vào theo mức đã qui định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!