Năm 1798

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, quân Nguyễn đóng chiến thuyền lớn theo kiểu Phương Tây.

Tháng 4 âm lịch, Nguyễn Ánh ban hành qui chế đúc tiền.

Tháng 10 âm lịch, Nguyễn Ánh đặt đài phong hỏa ở các cửa biển Bình Thuận và Bình Khang.

Tháng 11 âm lịch, Nguyễn Văn Bảo đánh chiếm thành Qui Nhơn và định sang hàng Nguyễn Ánh. Quân Nguyễn Ánh chưa kịp đến thì Quang Toản đã cho quân vây thành bắt giết Bảo và sai Đại tổng quản Lê Văn Thanh trấn giữ Qui Nhơn.

Bá Đa Lộc cho lập Chủng viện tại Lái Thiêu (Sông Bé) có 24 sinh viên.

Thiền sư Tổ Tông – Viên Quang đại trùng tu chùa Giác Lâm (năm 1804 mới hoàn thành).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!