Năm 1799

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Ánh ban lệnh cấm giết trâu mục đích giúp nông nghiệp phát triển.

Tháng 4 âm lịch, Nguyễn Ánh đem đại binh đánh chiếm thành Qui Nhơn.

Tháng 6 âm lịch, không thấy viện binh đến, Lê Văn Thanh đem thành Qui Nhơn và hơn 1 vạn tướng sĩ ra hàng. Nguyễn Ánh vào thánh và đổi tên thành là Bình Định.

Tháng 7 âm lịch, Qui Nhơn thất thủ. Quang Toản cử đại binh vào đóng ở Trà Khúc (Quảng Ngãi) để đánh quân Nguyễn. Vì trái gió, không tiện thủy triều, quân Tây Sơn phải rút lui về để Nguyễn Văn Giáp giữ Trà Khúc. Diệu và Dũng giữ Quảng Nam.

Bá Đa Lộc từ trần ở Qui Nhơn đang lúc cùng Đông cung Cảnh theo Nguyễn Ánh vây thành Chà Bàn. Thi hài được đưa về Sài Gòn an táng.

Tháng 10 âm lịch, Nguyễn Ánh rút về Gia Định để Võ Tánh, Ngô Tòng Châu ở lại giữ thành Bình Định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!