Năm 1800

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng đánh vào Qui Nhơn. Võ Tánh cố thủ trong thành. Diệu cho đắp lũy đất quanh thành và chia quân vây bốn mặt.

Tháng 4 âm lịch (nhuận). Từ Phú Yên trở ra, quân Tây Sơn dựng hơn 90 đồn sở, thế rất lớn. Nguyễn Ánh tuyển thêm quân và giao toàn bộ cho Nguyễn Văn Thành, Lê Chất, Nguyễn Đình Đ81c, Trương Tấn Biên chia làm 3 đạo, đánh đồn Hội An, Phú Yên. Nguyễn Ánh đem thủy binh đóng ở cửa biển Thi Nại.

Tháng 5 âm lịch, bộ Binh của Nguyễn Văn Thành chiếm được Phú Yên, lập nhửng kho chứa hàng ở Xuân Đài.

Tháng 7 âm lịch, sau những cuộc giao tranh ở các đồn lẻ, Nguyễn Ánh phải rút quân vì thủy bộ không tiếp ứng được cho nhau và hàng tướng Từ Văn Chiêu, Nguyễn Văn Điểm lại đem 500 quân về với Tây Sơn. Nguyễn Ánh tạm ngừng tấn công và đóng ở Cù Mông.

Có nạn đói ở Bình Khang và Hà Tiên.

Tháng 8 âm lịch, Gia Định được mùa. Nhiều hàng tướng quay về với Tây Sơn. Thuyền buôn nước ngoài vào nộp 489.790 quan thuế cảng cho nhà Nguyễn.

Tháng 9 âm lịch, ở Cù Mông, Nguyễn Ánh chuẩn bị chiến thuyền, lương thực, vũ khí để mở cuộc tấn công mới.

Tháng chạp âm lịch (đầu năm 1801 dương lịch), quân Tây Sơn vẫn vây chặt thành Bình Định và giữ vững cửa biển Thi Nại.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!