Năm 1811

Các sự kiện

Ban hành qui định những sản vật biệt nạp và thuế khóa của dân thuộc trấn nào nạp về trấn ấy và đến mùa xuân thuyền Tào Chính của triều đình sẽ đến chở về kinh đô.

Soạn xong luật Gia Long gồm 22 quyển có 398 điều.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!