Năm 1814

Các sự kiện

Cất khám đường và 3 tòa ngục thất ở ngoài chân lũy đất cửa Khôn Minh của thành Bát Quái để giam giữ nam nữ tội đồ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!