Năm 1831

Các sự kiện

Tháng 6 âm lịch, triều đình ra lệnh rút hết quâng đang trấn giữ thành Nam Vang về Gia Định.

Thi Hương Gia Định. Hữu Tham tri bộ Công Nguyễn Công Tú làm chủ khảo. Thủ Hiệp trấn Quảng Bình Thân Văn Quyên làm phó chủ khảo. Lấy 10 cử nhân, trong đó có:

  • Đinh Văn Huy ở thôn Hòa Mỹ, huyện Bình Dương
  • Võ Doãn Cung ở thôn Tân Thuận, huyện Bình Dương
  • Nguyễn Đồng Khoa ở thôn Tân Vĩnh, huyện Bình Dương
  • Võ Thành Phong ở thôn Tân Hòa, huyện Bình Dương
  • Huỳnh Mẫn Đạt ở thôn Tân Hội, huyện Tân Long,
  • Phan Tịnh ở thôn Tân Hương, huyện Tân Long,
  • Lê Trung Tín ở thôn Nhơn Giang, huyện Tân Long.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!