Năm 1833

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, trước đây đánh thuế thuyền buôn Phúc Kiến nặng hơn thuyền buôn Triều Châu do đó thuyền buôn Phúc Kiến ít đến. Nay ra lệnh cho thuyền buôn Phúc Kiến nộp thuế như thuyền buôn Triều Châu.

Tháng 5 âm lịch, đêm 18, Nguyễn Hựu Khôi (Lê Văn Khôi con nuôi Lê Văn Duyệt) cùng với Nguyễn Văn Bột, Thái Công Triều, Lê Đắc Lực … nổi dậy chiếm thành Phiên An, chống lại triều đình Nguyễn.

Tháng 7 âm lịch, tỉnh Phiên An lại cho đổi lại là tỉnh Gia Định.

Tháng 9 âm lịch, quân thú Gia Định bắt đầu bao vây nghĩa quân Lê Văn Khôi đang cô thế trong thành Phiên An cũ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!