Năm 1841

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Thiệu Trị lên ngôi. Ban chiếu thư đại xá thiên hạ gồm 23 diều. Sai sứ sang nhà Thanh báo tin Minh Mệnh mất.

Thi Hương Gia Định. Án sát Phú Yên Nguyễn Văn Lý làm Chủ khảo. Thủ Long trung bộ Binh Phạm Quang làm Phó chủ khảo. Lấy 15 cử nhân, trong đó có:

– Lê Phước Lương ở thôn Hạnh Thông, huyện Bình Dương.

– Hồ Đăng Phong ở thôn Tân Thới, huyện Bình Long.

Nguyễn Đình Chiểu đõ tú tài trường thi Gia Định.

5 nữ tu Bình Định vào Chợ Quán lập tu viện đầu tiên ở Nam bộ.

Tháng 7 âm lịch, nhân lễ Vu Lan, vua Thiệu Trị cho mở trai đàn ở chùa Thiên Mụ (Huế) và Khải Tường (Gia Định).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!