Năm 1853

Các sự kiện

Chuẩn cho Nam kỳ thi hành phép mở đồn điền và lập ấp:

  • Cho phép người nào tình nguyện lãnh bằng chỉ cần mộ được 10 người trở lên, được phép tùy chỗ khai khẩn.
  • Người đứng lập ấp, mộ đủ 30 người thì được tha thuế thân và miễn sai dịch suốt đời, được 50 người thì thưởng hàm Chánh Cửu phẩm; được 100 người thưởng thự Bát phẩm.
  • Ruộng đất hiện đã khai khẩn được và thuế thân của nhân đinh đều khoáng hạn 10 năm mới bắt đầu thu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!