Năm 1859

Các sự kiện

Tháng 2, De Genouilly rút phần lớn quân Pháp (chở từ Đà Nẵng vào) đánh Cần Giờ và chiếm thành Gia Định vào ngày 17/02/1859.

Ngày 6/03, phá hủy thành Gia Định bằng 32 trái mìn. Đốt kho thóc trong thành.

Trần Thiện Chánh và Lê Huy chiêu mộ 5.800 nghĩa dõng đắp ụ cắm cọc ngăn sông chận đường giặc Pháp vào Sài Gòn.

Tôn Thất Hiệp, Thống đốc quân vụ, hiệu triệu nhân dân Lục tỉnh đứng lên cùng với quan quân chống giặc.

Tháng 11, Page thay De Genouilly nắm quyền chỉ huy quân Pháp ở Sài Gòn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!