Năm 1878

Các sự kiện

Ngày 6/04, Thống đốc Nam kỳ ra nghị định: Kể từ 1/01/1882 các công văn hành chính, văn kiện pháp lý và các thông tri đều phải viết bằng chữ quốc ngữ; và cũng kể từ ngày 1/01/1882, chỉ những ai biết chữ quốc ngũ mới được bổ dụng vào các cơ quan cai trị cấp phủ, huyện, tổng và mới được xét tăng trật. Hương chức trẻ tuổi và rẻ em phải học chữ quốc ngữ.

Ngày 13/05, Pháp ký sắc lệnh bổ nhiệm Thống đốc dân sự đầu tiên Le Myre de Vilers thay cho Thống đốc Đô đốc quân sự ở Nam kỳ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!