Năm 1882

Các sự kiện năm 1882 – Nhâm Ngọ

Ngày 3/01, khánh thành nhà máy nước.

Ngày 30/01, Thống đốc Nam kỳ ra nghị định bắt buộc mọi công văn phải viết bằng tiếng Pháp.

Tháng 5, thành lập Thư viện Sài Gòn, tiền thân của Thư viện Trung ương Nam kỳ (bibiliothè que Central de la Cochinchine, được lập năm 1917).

Ngày 25/04 (tức ngày 8 tháng 3 âm lịch), thực dân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ hai. Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết.

Ngày 5/10, ban hành sắc lệnh buộc các làng xã phải nộp một khoản tiền đặc biệt để chính quyền địa phương chi phí cho việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa. Ngoài ra làng nào có các cuộc nổi dậy chống Pháp thì phải nộp tiền phạt.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!