Năm 1887

Các sự kiện năm 1887 – Đinh Hợi

Ngày 17/10, Pháp ra sắc lệnh thành lập Hội đồng tối cao Đông Dương, chủ tịch là Toàn quyền Đông Dương; đồng thời ban sắc lệnh lập Ngân sách Đông Dương.

Ngày 12/11, Pháp ra sắc lệnh lấy Sài Gòn làm thủ phủ của Toàn quyền Đông Dương và thiết lập Phủ Toàn quyền tại Sài Gòn.

Xây dựng lại Nhà thờ Chợ Quán (di tích hiện còn).

Truyện Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Toản được xuất bản. Đây được coi là tiểu thuyết văn xuôi bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

Sách Bác học sơ giải (gồm 251 trang viết về thiên văn, địa lý, hóa học, sinh học) của Huỳnh Tịnh Của xuất bản.

Trương Vĩnh Ký xuất bản Thông loại khóa trình (Miscellannées).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!